Πτυχιακή Μελέτη

Προϋπόθεση Ανάθεσης Πτυχιακής Μελέτης

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Γ.Π.Α. «Προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος πτυχιακής μελέτης θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των 8 πρώτων εξαμήνων των προτύπων προγραμμάτων σπουδών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάθεση μελέτης σε φοιτητές οι οποίοι μετά το πέρας των εξετάσεων του 8ου εξαμήνου φέρονται αποτυχόντες σε τρία το πολύ μαθήματα (μαθήματα και εργαστήρια) των οκτώ πρώτων εξαμήνων».

Ενέργειες φοιτητή πριν την ανάθεση θέματος πτυχιακής μελέτης:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα https://estudent.aua.gr

  2. Προσκόμιση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος (πιστοπ. Νο 22) «ανάθεσης πτυχιακής μελέτης» στον εισηγητή προκειμένου στη συνέχεια ο εισηγητής-μέλος ΔΕΠ να ορίσει το θέμα της πτυχιακής και να ακολουθήσει η σύσταση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Διαδικασίες Ανάθεσης Πτυχιακής Μελέτης

Ενέργειες του Τμήματος:

  1. Έγκριση θέματος πτυχιακής μελέτης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

  2. Διαβίβαση του θέματος της πτυχιακής μελέτης στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης ως ακολούθως:

Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα, το έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία για το θέμα της πτυχιακής μελέτης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο και όχι χειρόγραφο.

Παράλληλα θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα:

Το θέμα της πτυχιακής μελέτης (δακτυλογραφημένο και όχι χειρόγραφο), η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η τριμελής συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή και ο κύριος σύμβουλος του φοιτητή. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Εσωτερικού Κανονισμού «Η όλη διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών μελετών τελικά εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο ή φροντιστήριο του κύριου συμβούλου. Τα εγκριθέντα θέματα μαζί με τα αντίστοιχα ονόματα των φοιτητών και τα ονόματα 3μελών επιτροπών γνωστοποιούνται υπό μορφή καταλόγου στη Γραμματεία του Τμήματος»

Με βάση τα ανωτέρω, οι εν λόγω κατάλογοι και τα έντυπα των πτυχιακών μελετών, θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης με συνοδευτικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος (για τα Τμήματα που δεν έχουν Τομείς) μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

Προϋπόθεση Βαθμολόγησης Πτυχιακής Μελέτης

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του Γ.Π.Α. «Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή εκπλήρωση όλων των εξεταστικών υποχρεώσεων του φοιτητή, όπως αυτές καθορίζονται από τα πρότυπα προγράμματα σπουδών των 9 πρώτων εξαμήνων»

Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο φοιτητής πριν τη βαθμολόγηση της πτυχιακής μελέτης:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα https://estudent.aua.gr για έκδοση πιστοποιητικού (Νο 10) ότι έχει το δικαίωμα να προωθήσει την πτυχιακή του μελέτη για βαθμολόγηση και προσκόμιση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος (Νο 10) στον επιβλέποντα Καθηγητή της εξεταστικής επιτροπής.

  2. Κατάθεση βεβαιώσεων πρακτικής εξάσκησης στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης (σύνολο ημερών 120).

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Κατεβάστε τον οδηγό σε μορφή PDF και δείτε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κείμενο της πτυχιακής σας μελέτης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00