Πολιτική Ποιότητας

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) αποτελεί τη δέσμευση του Τμήματος για τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της έρευνας και όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος, αναγνωρίζοντας ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας φέρει το ίδιο το Τμήμα και τα μέλη του.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συνίσταται στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του αλλά και στη διασφάλιση ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για τα μέλη του.

Το Τμήμα ΕΖΠ δεσμεύεται να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης και να αναμορφώνει κατάλληλα τα προγράμματα σπουδών του, καθώς επίσης και να παράγει υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο, με τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Να παρακολουθεί και αναλύει τους δείκτες επίδοσης με στόχο τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και το συνολικό έργο του Τμήματος.

Κάθε μέλος του Τμήματος πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του, που είναι η υποστήριξη τη μάθησης, της καινοτομίας, της επιδίωξης της αριστείας καθώς και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα.

 

- Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής -

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00