en-gbel grezp@aua.gr   +30 210 529 4414
en-gbel grezp@aua.gr   +30 210 529 4414

Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητικοί Τομείς

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου έχει επικεντρωθεί στη μελέτη των υδρόβιων οργανισμών, σε επίπεδο εκτροφής, ηθολογίας, φυσιολογίας και οικολογίας.

 • Μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων σχετικών με το περιβάλλον διαβίωσης και τις συνθήκες εκτροφής, όπως η θερμοκρασία του νερού, τα αιωρούμενα σωματίδια, το επίπεδο διατροφής, η πυκνότητα εκτροφής, συνθήκες συνεκτροφής, το χρώμα των δεξαμενών εκτροφής, η φωτοπερίοδος, η ένταση του φωτισμού, το χρώμα του φωτός, η μετάδοση ήχων κ.α., αξιολογώντας τα επίπεδα των τιμών διαφόρων αιματολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. αιματοκρίτης, κορτιζόλη, γλυκόζη, ηλεκτρολύτες, αέρια, ένζυμα κ.α.).

 • Μελέτη συμπεριφοράς των ψαριών από την άποψη των ηθολογικών και διατροφικών τους απαιτήσεων, σε συνδυασμό με τη χορήγηση σιτηρεσίων εμπλουτισμένων σε διάφορα θρεπτικά συστατικά (π.χ. λιπαρά οξέα, αμινοξέα, βιταμίνες κ.α.), με απώτερο σκοπό την ανεύρεση εύκολα εφαρμόσιμων τρόπων, όχι μόνο επιτυχούς αντιμετώπισης συνθηκών stress, αλλά και βελτίωσης του ρυθμού ανάπτυξης και της ποιότητας του τελικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

 • Βελτίωση τόσο των παραγωγικών χαρακτηριστικών των ιχθύων σε συνθήκες εντατικής εκτροφής, όσο και των ιδίων των συστημάτων παραγωγής.

 • Έλεγχος νοθείας και αυθεντικότητας των αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες με τη χρήση σύγχρονων μοριακών τεχνικών.

 • Έμφαση στην αειφορική διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Εργαστήριο συντονίζει και συμμετέχει σε ιδιωτικά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως:

 • “Βιολογική υδατοκαλλιέργεια – Προοπτικές ανάπτυξης”. Χρηματοδότηση: Ειδική Γραμματεία Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ’ ΚΠΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2008.

 • “Ανάπτυξη αειφορικών ιχθυοτροφών για λαβράκι: μελέτη επιδράσεων στην ανάπτυξη και χημική σύσταση των ιχθύων”. Χρηματοδότηση: BioMar Hellenic ABEEI, 2014.

 • “Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις ιχθυοτροφές για τσιπούρα και λαβράκι με εναλλακτικές πηγές λίπους”. Χρηματοδότηση: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., εταιρείες BIOMAR και ABOTIS. Τελικά Παραδοτέα 2015.

 • “Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων”. Χρηματοδότηση: ΜΕΤΡΟ 3.1. – Συλλογικές Δράσεις, του Άξονα Προτεραιότητας 3 – Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2016.

 • “Αξιοποίηση απορριπτόμενων αλιευμάτων στις Ελληνικές θάλασσες για την παραγωγή ιχθυελαίου και χρήση του για πειραματική εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού”. Χρηματοδότηση: ΜΕΤΡΟ 3.5. – Πιλοτικά Σχέδια, του Άξονα Προτεραιότητας 3 – Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2016.

 • “Xημική σύσταση αυγοτάραχου”. Χρηματοδότηση: ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ, 2018.

 • «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση» (2019-2021) Χρηματοδότηση: ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 3.1.1.

 • «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθοδολογιών ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων – EstroFish». Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Δράση «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» (ΕΠΑνΕΚ).

 • «Compensatory growth and single nucleotide variation in European sea bass (Dicentrarchus labrax)». Wageningen University and Research. AQUAEXCEL 2020.

 • «Effect of dietary inclusion of sanguinarine on growth, physiological status and quality of juvenile gilthead sea bream Sparus aurata». Πηγή χρηματοδότησης: Phytobiotics, Futterzusatzstoffe GmbH (Germany), 2010-2011.

 • «Evaluation of European sea bass larvae nutritional state». Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτικός φορέας, 2016-2017.

 • “The use of emulsifiers in gilthead seabream (Sparus aurata) diets”. Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτικός φορέας, 2017-σήμερα.

 • “Evaluation of feeding dry diets to gilthead seabream larvae”. Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτικός φορέας, 2019-2020.

 • “Εκτιμητής Βιομάζας Ιχθύων με χρήση τεχνικών δομημένου φωτός – Structured Light-Based fish BiOmass estimator – SaLTBOx”. Πηγή χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος αλιείας (ΕΠΑΛ), 2019-2022.

 • “The use of antioxidants in gilthead seabream nutrition”. Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτικός φορέας, 2019-2020.

 • “Evaluation of feeding dry diets to red seabream larvae”. Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτικός φορέας, 2020-2021.

Συμμετοχή σε Οργανισμούς

Το προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές:

 • Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

 • Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων

 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία

 • Διεθνής Επιστημονική Ένωση: Commission internationale pour l’exploration scientifique de la mer Méditerranée (Comité du Plancton)

 • Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

 • European Aquaculture Society (EAS)

Επικοινωνία με το Εργαστήριο

 

Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

 

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός
Αθήνα, 118 55

 

210 529 4405

elenmi@aua.gr

 

Δευ – Παρ 9:00 – 14:00

 

Κοινωνική Δικτύωση