Γενική Περιγραφή Σπουδών

Συνοπτική Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Από τα δέκα συνολικά Εξάμηνα τα πέντε (1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο) είναι τα Χειμερινά και τα άλλα πέντε (2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο) είναι τα Εαρινά. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα βασικού κορμού τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα υποβάθρου και γενικών γνώσεων, καθώς και ορισμένα μαθήματα επιστημονικής περιοχής (γεωπονικής υποδομής). Τα πέντε επόμενα εξάμηνα (5ο – 9ο) διδάσκονται μαθήματα επιστημονικής περιοχής (εξειδίκευσης στη ζωική παραγωγή) και μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το τελευταίο εξάμηνο (10ο) διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης.

Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται το πολύ επτά μαθήματα για καθένα από τα οποία προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδομάδα, χωρίς ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας να υπερβαίνει συνήθως τις 32 εβδομαδιαίως.

Η αλληλουχία των μαθημάτων, μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν, προϋποθέτει την κανονική συμμετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου του μέσα σε πέντε χρόνια από την εισαγωγή του στο Γ.Π.Α. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τα πρότυπα προγράμματα σπουδών και δείχνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του φοιτητή. Δεν είναι όμως δεσμευτικά και ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει ο ίδιος ένα μέρος των μαθημάτων που θα παρακολουθεί κατά Εξάμηνο, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια των σπουδών του.

Από τις 316-330 συνολικά διδακτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS) των 5ετών σπουδών, οι 239 διδακτικές μονάδες προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα, οι 37-51 από μαθήματα επιλογής, οι 10 από την πρακτική άσκηση και οι 30 από την πτυχιακή μελέτη.

Ο αριθμός των μαθημάτων που επιτρέπεται να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μια φοιτήτρια ανά εξάμηνο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθημάτων (ν) που περιλαμβάνει το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένο κατά 3, δηλαδή ν+3.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και δεν επιτρέπονται απουσίες σε περισσότερες από το 1/5 των προβλεπόμενων ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Η εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη των προπτυχιακών σπουδών estudent.aua.gr. Η περίοδος εγγραφής για τα χειμερινά εξάμηνα είναι συνήθως μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου και για τα εαρινά μεταξύ 10-25 Ιανουαρίου. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής των εξαμήνων. Η δήλωση γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή των φοιτητών στα εξάμηνα.

Κατηγορίες Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΕΖΠ περιλαμβάνει συνολικά 54 υποχρεωτικά μαθήματα και 24 μαθήματα επιλογής. Από τα επιλογής οι φοιτητές του Τμήματος επιτρέπεται να διαλέξουν κατά μέγιστο 14 μαθήματα, ώστε να συμπληρωθούν οι διδακτικές μονάδες για την απόκτηση του πτυχίου. Οι κατηγορίες μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΕΖΠ είναι:

Ι. Μαθήματα Γενικών Γνώσεων

Υπάρχουν 8 μαθήματα Γενικών Γνώσεων συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Γλώσσας. Tο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε προοδευτική σειρά τεσσάρων εξαμήνων που αντιστοιχούν στις βαθμίδες Ι, II, III, IV. Tα επίπεδα Aγγλικών I και III προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο ενώ τα επίπεδα II και IV στο εαρινό εξάμηνο.

ΙΙ. Μαθήματα Υποβάθρου

Υπάρχουν 11 μαθήματα Υποβάθρου στη Ζωική Παραγωγή, εκ των οποίων τα 9 είναι υποχρεωτικά και 2 επιλογής.

ΙΙΙ. Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής

Υπάρχουν 47 μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής, εκ των οποίων τα 14 αφορούν σε βασική γεωπονική υποδομή και τα υπόλοιπα 33 σε εξειδίκευση στη ζωική παραγωγή. Από τα 47 μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής, τα 34 είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 13 επιλογής.

IV. Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υπάρχουν 12 μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, εκ των οποίων τα 5 είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 7 επιλογής.

V. Πτυχιακή Μελέτη

Η εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης μπορεί να γίνει σε εργαστήριο του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή άλλου Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θεματική περιοχή που να είναι συναφής με το πρόγραμμα σπουδών στην οποία εντάσσεται ο φοιτητής.

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκεται ως υποχρεωτικό (για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα) το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γ.Π.Α. (Συνεδρία: 13/9/94) λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Συγκλήτου (152/28.5.92 και 166/13.7.93) σχετικά με τη καθιέρωση ως υποχρεωτικού του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, αποφάσισε το μάθημα των αγγλικών, καίτοι αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα εντασσόμενο στα πρώτα έξι εξάμηνα, να μη βαθμολογείται με τη καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακα, αλλά με το χαρακτηρισμό “επαρκώς” ή “μη επαρκώς” για κάθε εξεταστική περίοδο. Δεν απονέμεται πτυχίο σε τελειοφοίτους εάν δεν έχει κοινοποιηθεί στη Γραμματεία του Ιδρύματος η επάρκεια στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Για την αγγλική γλώσσα επάρκεια δίδεται με την προσκόμιση τίτλου επιπέδου τουλάχιστον Lower (First Certificate), ενώ για την γαλλική γερμανική και ιταλική γλώσσα απαιτείται χαρακτηρισμός επάρκειας από επιτροπή αποτελούμενη από τις Καθηγήτριες ξένων γλωσσών του Ιδρύματος και από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος με μεταπτυχιακές σπουδές 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σε χώρα με επίσημη γλώσσα μία εκ των ανωτέρω. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται στην αρχή εκάστου ακαδημαϊκού έτους με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποιούνται από το Τμήμα είναι υποχρεωτικές για τους φοιτητές και αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές εγκρίνονται από τη Σύγκλητο ύστερα από προτάσεις των Τμημάτων και πραγματοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων και πριν από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδρομές σε επιλεγμένες ημερομηνίες για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών των εξειδικεύσεων. Μέρος των δαπανών συμμετοχής στις εκδρομές των φοιτητών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Εξεταστικές Περίοδοι – Βαθμολόγηση

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τέλος κάθε Εξαμήνου προβλέπεται εξέταση σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μετά από δήλωση συμμετοχής, όπου δηλώνουν τα ν+3 μαθήματα στα οποία πρόκειται να λάβουν μέρος (ν ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου και 3 τα δηλούμενα μαθήματα από τα αντίστοιχα προηγούμενα εξάμηνα).

Το Σεπτέμβριο οι φοιτητές μπορούν να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια των δύο τελευταίων Εξαμήνων και επί πλέον σε έξι μαθήματα και έξι εργαστήρια από προηγούμενα Εξάμηνα. Οι φοιτητές που έχουν καλύψει στο σύνολο ή μερικώς τις εξεταστικές απαιτήσεις των μαθημάτων και εργαστηρίων των δύο τελευταίων Εξαμήνων, μπορούν ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων και εργαστηρίων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς, να δώσουν μέχρι και δώδεκα μαθήματα και δώδεκα εργαστήρια από προηγούμενα Εξάμηνα.

Οι εξετάσεις στη θεωρία ενός μαθήματος και στις αντίστοιχες εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις είναι ανεξάρτητες και η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται χωριστά. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Η βαθμολογία δίνεται με τους πρώτους 10 αριθμούς και το μηδέν. Βάση επιτυχίας αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).

Πρακτική Εξάσκηση

Η πρακτική εξάσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών πάνω στα προβλήματα της γεωργίας διαφόρων περιοχών της χώρας. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων Υπουργείων με σχετικό αντικείμενο, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης. Η πρακτική εξάσκηση είναι τετράμηνη και πραγματοποιείται από τους φοιτητές 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου στις θερινές διακοπές των μαθημάτων, δηλαδή στις περιόδους Ιουλίου-τέλος Σεπτεμβρίου. Η όλη διαδικασία της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών γίνεται με ευθύνη του Τμήματος, το οποίο καθορίζει τους τόπους πρακτικής εξάσκησης και την κατανομή των φοιτητών σ’ αυτούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Με απόφαση Συγκλήτου (συνεδρία 316/23.3.04) ισχύουν τα εξής:

i) Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων θα αποφασίζουν αν η πρακτική εξάσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου σπουδών από τους φοιτητές.

ii) Μέρος της πρακτικής εξάσκησης, μέχρι δύο (2) μήνες θα μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με βάση συγκεκριμένα αιτήματα των φοιτητών και κριτήρια τα οποία θα καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

iii) Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο και δεν έχουν συμπληρώσει την πρακτική εξάσκησή τους μπορούν να την πραγματοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση, η Σύγκλητος αποφάσισε, ότι το Ίδρυμα θα καλύπτει τη σχετική δαπάνη που απαιτείται προκειμένου οι φοιτητές να είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά για τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης.
Κάθε φοιτητής στο τέλος εκάστου διμήνου πρακτικής εξάσκησης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης, Ημερολόγιο εργασιών θεωρημένο από το διευθυντή του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής του εξάσκησης καθώς και Έκθεση πάνω στην εμπειρία και γνώση που απόκτησε κατά το δίμηνο.

Το Ημερολόγιο εργασιών και η Έκθεση αξιολογούνται από τον επιβλέποντα επιστημονικό σύμβουλο. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών. Εάν η πρακτική εξάσκηση του φοιτητή δε θεωρηθεί ικανοποιητική τότε ο φοιτητής υποχρεώνεται να τη συμπληρώσει χωρίς πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρακτική εξάσκηση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Πτυχιακή Μελέτη

Η πτυχιακή μελέτη αποτελεί ειδική ερευνητική εργασία την οποία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει κάθε φοιτητής και να την υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή και σε τρία ανάτυπα υπό μορφή δακτυλογραφημένου τεύχους για εξέταση.

Για τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής μελέτης ο φοιτητής αποτείνεται κατά προτεραιότητα στα Εργαστήρια του Τμήματός του. Αν συντρέχουν ειδικοί επιστημονικοί λόγοι, είναι δυνατόν ο φοιτητής να αποτείνεται για τον καθορισμό θέματος πτυχιακής μελέτης σε άλλα Εργαστήρια ή Φροντιστήρια του Ιδρύματος. Το θέμα της μελέτης, ο κύριος σύμβουλος Καθηγητής και η τριμελής συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα στον οποίο ανήκει ο κύριος σύμβουλος Καθηγητής και γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η ανάθεση θέματος πτυχιακής μελέτης γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις εξεταστικές υποχρεώσεις των οκτώ πρώτων εξαμήνων. Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής έχει αποτύχει σε τρία το πολύ μαθήματα μετά την πάροδο των οκτώ εξαμήνων.

Η εξέταση της πτυχιακής μελέτης γίνεται μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις εξεταστικές υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών. Η εξέταση γίνεται δημόσια από την τριμελή συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο κύριος σύμβουλος, σε χρόνο που καθορίζεται από την επιτροπή. Κατά την εξέταση ο φοιτητής αναπτύσσει προφορικά την εργασία του και απαντά σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί χωριστά και ο τελικός βαθμός της πτυχιακής μελέτης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών εξεταστών. Η μελέτη κρίνεται επιτυχής, αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) και οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής υποβάλλεται σε δεύτερη εξέταση, αφού συμπληρώσει και διορθώσει τη μελέτη του σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας, ο φοιτητής υποχρεώνεται να εκπονήσει άλλη πτυχιακή μελέτη με το ίδιο ή διαφορετικό θέμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πτυχιακή μελέτη μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθημάτων με συντελεστή τέσσερα πέμπτα (4/5) και από το βαθμό της πτυχιακής μελέτης με συντελεστή ένα πέμπτο (1/5). Η επίδοση του φοιτητή χαρακτηρίζεται με Άριστα (βαθμοί 9 έως 10), Λίαν Καλώς (βαθμοί 7 έως 8) και Καλώς (βαθμοί 5 έως 6).

Απονομή Πτυχίου

Όταν ο φοιτητής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (εξεταστικές, πτυχιακή μελέτη, πρακτική εξάσκηση), τότε λαμβάνει μέρος στην Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων. Η τελετή αυτή γίνεται δημόσια στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος. Την Ορκωμοσία ακολουθεί η Απονομή των Πτυχίων από τον Πρύτανη ή από το νόμιμο Αναπληρωτή του.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Σταδιοδρομία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές θα αποκτήσουν μία σειρά γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και αποδεικνύουν τις δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος κατά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα πεδία που αφορούν σε όλο το εύρος της ζωικής παραγωγής (αναπαραγωγή, διατροφή, υγιεινή, παραγωγικά συστήματα, μεταποίηση, διάθεση προϊόντων)

 • Να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και τις σύγχρονες τάσεις, καθώς και την πολυπλοκότητα και διεπιστημονικότητα των θεμάτων που σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή

 • Να εκτιμούν τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τεχνογνωσία σχετικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης

 • Να εφαρμόζουν το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ζωικής παραγωγής

 • Να αναλύουν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς στις αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου της ζωικής παραγωγής όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

 • Να συνδυάζουν γνώσεις, κριτική σκέψη και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας

 • Να ερμηνεύουν ερευνητικά αποτελέσματα, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο αυτοδύναμο και αυτόνομο σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο

Επαγγελματικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής μπορούν:

 • Να στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμούς του Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, Τεχνικά Λύκεια κλπ.),

 • Να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες τροφίμων, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ.)

 • Να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας

 • Να απασχολούνται ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής έχει “Πλήρη Συμμόρφωση” προς τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΕΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού & Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (Integrated Master)

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00