Αξιολόγηση Τμήματος

Γενικά

Η έννοια της Αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εισήχθη με τον Ν. 3374/2005, σύμφωνα με τον οποίο, «η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους, …»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμεριζόμενο την ανάγκη για μία συστηματική συλλογή και καταγραφή αντικειμενικών δεικτών –ποιοτικών και ποσοτικών- έχει εφαρμόσει σύστημα αξιολόγησης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας (ν. 3374/2005), για πρώτη φορά το 2008, για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και συνεχίζεται ανελλιπώς κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες:

 • Την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών
 • Την ποιότητα του διδακτικού έργου
 • Την ποιότητα του ερευνητικού έργου
 • Την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών

Σκοπός της αξιολόγησης

Σκοπός της Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσουν και να διατυπώσουν τα Τμήματα και το Πανεπιστήμιο κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους:

 • Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος
 • Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης
 • Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης
 • Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό
 • Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Αρμόδιοι για την παρακολούθηση της πορείας της Αξιολόγησης καθώς και για την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας είναι:

Η αξιολόγηση είναι μία περιοδική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει:

 • Την υποβολή της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του Τμήματος στη ΜΟ.ΔΙ.Π., σε ετήσια βάση
 • Την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος στη ΜΟ.ΔΙ.Π. κάθε τέσσερα χρόνια

Η συλλογή των στοιχείων ανά Ακαδημαϊκή Μονάδα, πραγματοποιείται από τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του κάθε Τμήματος.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ορίζεται από το Τμήμα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του. Συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α. :

 • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά :
  • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) του Τμήματος,την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην ΕΘ.Α.Α.Ε.
  • Συνεργάζεται με την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης

Με βάση αυτές, η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στη Σύγκλητο του ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος

 • Γεώργιος Παπαδομιχελάκης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αριάδνη Χάγερ, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Εμμανουήλ Μαλανδράκης, Επίκ. Καθηγητής
 • Παναγιώτα Κουτσούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Χρήστος Μπαλάσκας, Επίκ. Καθηγητής
 • Αθανάσιος Παππάς, Αναπλ. Καθηγητής

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00