Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

1ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
3630 Ανόργανη Χημεία 3+2 ΕΖΠ 5
0565 Φυσική 3+2 ΒΙΟ 5
0380 Γενετική 3+2 ΒΙΟ 5
3695 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία 3+2 ΕΦΠ 5
3635 Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας 3+3 ΕΖΠ 5
3675 Αρχές Ζωικής Παραγωγής 3+2 ΕΖΠ 5
0044 Αγγλικά Ι 2 Θ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 1ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΒΙΟ: Βιοτεχνολογίας)]

2ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
3640 Αρχές Οργανικής Χημείας 4+2 ΕΖΠ 5
3645 Βιομετρία 5 Θ ΕΦΠ 5
3680 Μικροβιολογία 3+2 ΕΖΠ 5
3485 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4 Θ ΑΟΑ 5
3330 Εισαγωγή στη Πληροφορική 2+3 ΑΟΑ 5
3685 Βοτανική 3+2 ΕΦΠ 5
0045 Αγγλικά ΙΙ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 2ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]

3ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
0011 Ανατομία – Ιστολογία Ζώων 3+3 ΕΖΠ 6
0012 Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία 3+3 ΕΖΠ 6
0024 Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων 3+2 ΕΖΠ 5
0016 Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 2+3 ΕΖΠ 5
0504 Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών 2+2 ΕΖΠ 4
0046 Αγγλικά ΙΙΙ
Επιλογής (2 από τα 3)
3525 Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 3+2 ΕΦΠ 2
0501 Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης ΑΟΑ 2
0960 Γεωργικές Εφαρμογές ΑΟΑ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 3ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]

4ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
0004 Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων 4+2 ΕΖΠ 6
1500 Μελισσοκομία – Σηροτροφία 3+2 ΕΦΠ 5
2855 Αγροτική Οικονομία και Πολιτική 5 Θ ΑΟΑ 5
0235 Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων 3+3 ΕΖΠ 6
3655 Γεωργία 2+2 ΕΦΠ 4
0047 Αγγλικά IV
Επιλογής (2 από τα 3)
0310 Ανοσολογία 2+1 ΕΖΠ 2
3615 Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση 3 Θ ΑΟΑ 2
0503 Κλιματολογία ΕΦΠ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 4ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]

5ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
0625 Βρωματολογία 3+3 ΕΖΠ 6
0375 Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 4+2 ΕΖΠ 6
0166 Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής 2+2 ΕΖΠ 5
0161 Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης ΕΖΠ+ΕΤΔΑ 4
0996 Marketing Ζωικών Προϊόντων ΑΟΑ 5
0048 Αγγλικά V
Επιλογής (2 από τα 3)
0162 Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς ΕΖΠ 2
0163 Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, ζώα εργαστηρίου) ΕΖΠ 2
0296 Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση 2+1 ΕΖΠ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 5ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]

6ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
0039 Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων 4+2 ΕΖΠ 5
0159 Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων 2+2 ΕΖΠ 3
0168 Ιχθυολογία – Βενθολογία 3+3 ΕΖΠ 5
0033 Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων 5+1 ΕΖΠ 5
0006 Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στη Ζ.Π. 2+2 ΕΖΠ 3
0048 Αγγλικά VI 2 Θ
6100 Πρακτική Άσκηση 5
Επιλογής (1 από τα 3)
0237 Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά 2+2 ΕΖΠ 4
3390 Χημεία Τροφίμων 3+2 ΕΤΔΑ 4
0208 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2+2 ΑΟΑ 4
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 6ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]

7ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
2995 Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων 3+3 ΕΖΠ 6
0181 Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος 3+2 ΕΤΔΑ 6
0169 Ηθολογία – Ευζωία Ζώων ΕΖΠ 3
2980 Φαρμακολογία ΕΖΠ 3
0041 Υδατοκαλλιέργειες 3+3 ΕΖΠ 6
Επιλογής (2 από τα 3)
0227 Εισαγωγή στη σχεδίαση με Αuto-CAD ΑΦΠ&ΓΜ 3
0998 Συστήματα Ποιότητας και Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων ΕΖΠ 3
Νέο 0316 Ρύπανση Περιβάλλοντος ΕΦΠ 3
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 7ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου)]

8ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
0034 Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων 3+3 ΕΖΠ 6
0019 Νοσήματα Αγροτικών Ζώων 3+3 ΕΖΠ 6
1510 Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων ΑΦΠ&ΓΜ 3
0036 Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών 3+3 ΕΖΠ 6
6200 Πρακτική Άσκηση 5
Επιλογής (2 από τα 3)
0171 Τεχνολογία Ζωοτροφών ΕΖΠ 2
0630 Αγροτική Κοινωνιολογία ΑΟΑ 2
Νέο 0318 Ιχθυοπαθολογία 2+1 ΕΖΠ 2
3401 Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ – Τυροκομία 3+2 ΕΤΔΑ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 8ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΑΦΠ&ΓΜ: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής)]

9ο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες Τμήμα ECTS
1690 Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 3+2 ΕΖΠ 5
3725 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων ΑΟΑ 5
0495 Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής 4 Θ ΑΟΑ 3
0018 Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον 4 Θ ΕΖΠ 4
0167 Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών 2+2 ΕΖΠ 4
0226 Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας 3+2 ΑΦΠ&ΓΜ 5
Επιλογής (2 από τα 5)
0238 Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία ΕΖΠ 2
1440 Παραγωγικά Συστήματα Ζώων ΕΖΠ 2
2915 Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου ΕΖΠ 2
0268 Αρχές Εμβρυολογίας Ζώων 1+1 ΕΖΠ 2
0239 Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης στη Ζωική Παραγωγή 1+1 ΑΟΑ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 9ου Εξαμήνου= 30

[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΑΦΠ&ΓΜ: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής)]

10ο Εξάμηνο

1 ECTS από ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10
(5 ECTS στο 6ο και 5 ECTS στο 8ο εξάμηνο)
2 ECTS από ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 30
(ECTS στο 10ο εξάμηνο)
ECTS στο ΣΥΝΟΛΟ 5 ΕΤΩΝ 300
(260 ECTS από μαθήματα+10 ECTS από πρακτική+30 ECTS από πτυχιακή)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΖΠ | 2023-2024


Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών σε μορφή PDF

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00