Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023

1ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
3630 Ανόργανη Χημεία 5 3+2 ΕΖΠ 5
0565 Φυσική 5 3+2 ΒΙΟ 5
0380 Γενετική 5 3+2 ΒΙΟ 5
3695 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία 5 3+2 ΕΦΠ 5
3635 Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας 6 3+3 ΕΖΠ 5
3675 Αρχές Ζωικής Παραγωγής 5 3+2 ΕΖΠ 5
0044 Αγγλικά Ι 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 1ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

2ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
3640 Αρχές Οργανικής Χημείας 6 4+2 ΕΖΠ 5
3645 Βιομετρία 5 5 Θ ΕΦΠ 5
3680 Μικροβιολογία 5 3+2 ΕΖΠ 5
3485 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4 4 Θ ΑΟΑ 5
3330 Εισαγωγή στη Πληροφορική 5 2+3 ΑΟΑ 5
3685 Βοτανική 5 3+2 ΕΦΠ 5
0045 Αγγλικά ΙΙ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 2ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

3ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
0011 Ανατομία – Ιστολογία Ζώων 6 3+3 ΕΖΠ 6
0012 Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία 6 3+3 ΕΖΠ 6
0024 Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων 5 3+2 ΕΖΠ 5
0016 Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 5 2+3 ΕΖΠ 5
0504 Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών 4 2+2 ΕΖΠ 4
0046 Αγγλικά ΙΙΙ 2
Επιλογής (2 από τα 3)
3525 Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 5 3+2 ΕΦΠ 2
0501 Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης 2 ΑΟΑ 2
0960 Γεωργικές Εφαρμογές 3 ΑΟΑ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 3ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

4ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
0004 Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων 6 4+2 ΕΖΠ 6
1500 Μελισσοκομία – Σηροτροφία 5 3+2 ΕΦΠ 5
2855 Αγροτική Οικονομία και Πολιτική 5 5 Θ ΑΟΑ 5
0235 Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων 6 3+3 ΕΖΠ 6
3655 Γεωργία 4 2+2 ΕΦΠ 4
0047 Αγγλικά IV 2
Επιλογής (2 από τα 3)
0310 Ανοσολογία 3 2+1 ΕΖΠ 2
3615 Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση 3 3 Θ ΑΟΑ 2
0503 Κλιματολογία 2 ΕΦΠ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 4ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

5ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
0625 Βρωματολογία 6 3+3 ΕΖΠ 6
0375 Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 6 4+2 ΕΖΠ 6
0166 Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής 4 2+2 ΕΖΠ 5
0161 Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 4 ΕΖΠ+ΕΤΔ 4
0996 Marketing Ζωικών Προϊόντων 5 ΑΟΑ 5
0048 Αγγλικά V
Επιλογής (2 από τα 3)
0162 Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς 3 ΕΖΠ 2
0163 Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, ζώα εργαστηρίου) 3 ΕΖΠ 2
0296 Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση 3 2+1 ΕΖΠ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 5ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

6ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
0039 Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων 6 4+2 ΕΖΠ 5
0159 Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων 4 2+2 ΕΖΠ 3
0168 Ιχθυολογία – Βενθολογία 6 3+3 ΕΖΠ 5
0033 Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων 6 5+1 ΕΖΠ 5
0006 Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στη Ζ.Π. 4 2+2 ΕΖΠ 3
0048 Αγγλικά VI
Επιλογής (1 από τα 3)
0237 Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά 4 2+2 ΕΖΠ 4
3390 Χημεία Τροφίμων 5 3+2 ΕΤΔΑ 4
0208 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 4 2+2 ΑΟΑ 4
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 6ου Εξαμήνου (+5 από πρακτική)= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

7ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
2995 Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων 6 3+3 ΕΖΠ 6
0181 Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος 5 3+2 ΕΤΔΑ 6
0169 Ηθολογία – Ευζωία Ζώων 3 ΕΖΠ 3
2980 Φαρμακολογία 3 ΕΖΠ 3
0041 Υδατοκαλλιέργειες 6 3+3 ΕΖΠ 6
Επιλογής (2 από τα 3)
0227 Εισαγωγή στη σχεδίαση με Αuto-CAD 2 ΑΦΠ&ΓΜ 3
0998 Συστήματα Ποιότητας και Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων 3 ΕΖΠ 3
2845 Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος 3 ΕΦΠ 3
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 7ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

8ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
0034 Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων 6 3+3 ΕΖΠ 6
0019 Νοσήματα Αγροτικών Ζώων 6 3+3 ΕΖΠ 6
1510 Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 4 ΑΦΠ&ΓΜ 3
0036 Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών 6 3+3 ΕΖΠ 6
Επιλογής (2 από τα 3)
0171 Τεχνολογία Ζωοτροφών 2 ΕΖΠ
0630 Αγροτική Κοινωνιολογία 4 ΑΟΑ 2
3401 Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ – Τυροκομία 5 3+2 ΕΤΔΑ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 8ου Εξαμήνου (+5 από πρακτική)= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

9ο Εξάμηνο

ΚΜ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ Ώρες Τμήμα ECTS
1690 Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 5 3+2 ΕΖΠ 5
3725 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων 5 ΑΟΑ 5
0495 Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής 4 4 Θ ΑΟΑ 3
0018 Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον 4 4 Θ ΕΖΠ 4
0167 Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών 4 2+2 ΕΖΠ 4
0226 Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας 5 3+2 ΑΦΠ&ΓΜ 5
Επιλογής (2 από τα 5)
0238 Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία 2 ΕΖΠ 2
1440 Παραγωγικά Συστήματα Ζώων 2 ΕΖΠ 2
2915 Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου 2 ΕΖΠ 2
0268 Αρχές Εμβρυολογίας Ζώων 2 1+1 ΕΖΠ 2
0239 Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης στη Ζωική Παραγωγή 2 1+1 ΑΟΑ 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 9ου Εξαμήνου= 30

[ΚΜ= κωδικός μαθήματος, ΔΜ= διδακτικές μονάδες, Ώρες (Θ+Ε)= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Υπεύθυνο τμήμα διδασκαλίας, ECTS= πιστωτικές μονάδες]

10ο Εξάμηνο

1 ECTS από ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10
(5 ECTS στο 6ο και 5 ECTS στο 8ο εξάμηνο)
2 ECTS από ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 30
(ECTS στο 10ο εξάμηνο)
ECTS στο ΣΥΝΟΛΟ 5 ΕΤΩΝ 300
(260 ECTS από μαθήματα+10 ECTS από πρακτική+30 ECTS από πτυχιακή)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΖΠ | 2022-2023

Κατεβάστε τον Πρόγραμμα Σπουδών σε μορφή PDF

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ 118 55

TEL:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grzep@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00