210 529 4416
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής,
Κτίριο Ι. Δημακόπουλος, 1ος όροφος

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Καθηγητής στη Διαχείριση Βοσκοτόπων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

Βιογραφία
Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, ειδίκευση Ζωοτεχνία (1980) και της ΣΕΛΕΤΕ, Παιδαγωγικές Σπουδές (1991). Εξειδικεύτηκε στο αντικείμενό του με την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, Ηνωμένο Βασίλειο (1996). Εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος παραγωγής σε βιομηχανία Ζωοτροφών (1981-1985) ως γεωπόνος γεωργικών εφαρμογών – ποιοτικός ελεγκτής της Διεύθυνσης Γεωργίας Λέσβου (Υπουργείο Γεωργίας, 1985-1990) και ως εισηγητής στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειμώνων και στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής (Υπουργείο Γεωργίας, 1990-2000). Διετέλεσε Λέκτορας (2001-2009), Επίκουρος Καθηγητής (2009-2018), Αναπληρωτής Καθηγητής (2018-2022) και Καθηγητής (2022-σήμερα) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βοσκών και Λειμώνων».
Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
 • Υφιστάμενη κατάσταση βοσκότοπων και εφαρμογή διαχειριστικών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους
 • Δυνατότητες ανάπτυξης της ζωικής παραγωγής σε μονοφυτικούς, διφυτικούς και πολυφυτικούς λειμώνες σε ξηρικές ή αρδευόμενες περιοχές
 • Συστήματα ζωικής παραγωγής που στηρίζονται στη βόσκηση
 • Παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκτροφής ζώων σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε συνδυασμό με δενδρώδεις – αροτριαίες καλλιέργειες
 • Διατροφική συμπεριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (σε σχέση με τις χωρο-χρονικές μεταβολές της βλάστησης των βοσκοτόπων και τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της.
 • Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών και βοσκόντων ζώων, παραγωγή και αξιοποίηση βοσκήσιμης ύλης και επίδραση στην ποιότητα των σχετικών προϊόντων
 • Επίδραση της διατροφής των ζώων στη βοσκή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων.
 • Επίδραση της βόσκησης σε περιβαλλοντικές παραμέτρους των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • Danezis, G., Theodorou, C., Massouras, T., Zoidis, E., Hadjigeorgiou, I., Georgiou, C.A. “Greek graviera cheese assessment through elemental metabolomics – Implications for authentication, safety and nutrition” (2019). Molecules, 24 (4), art. no. 670.
 • Perucho, L., Hadjigeorgiou, I., Lauvie, A., Moulin, C.-H., Paoli, J.-C., Ligda, C. “Challenges for local breed management in Mediterranean dairy sheep farming: insights from Central Greece” (2019). Tropical Animal Health and Production, 51 (2), pp. 329-338.
 • Danezis, G.P., Zoidis, E., Zhang, P., Pappas, A.C., Tsagkaris, A.S., Papachristidis, C.A., Papadomichelakis, G., Hadjigeorgiou, I., Georgiou, C.A. “Tissue distribution of rare earth elements in wild, commercial and backyard rabbits” (2019). Meat Science, 153, pp. 45-50.
 • Poulopoulou, I., Zoidis, E., Avramidou, S., Massouras, T., Hadjigeorgiou, I. “Effects of terpenes administration on fatty acid profile and coagulation properties of ewes’ milk” (2019). Emirates Journal of Food and Agriculture, 31 (12), pp. 980-985.
 • Perucho, L., Paoli, J.-C., Ligda, C., Moulin, C.-H., Hadjigeorgiou, I., Lauvie, A. “Diversity of breeding practices is linked to the use of collective tools for the genetic management of the Corsican sheep breed” (2020). Italian Journal of Animal Science, 19 (1), pp. 158-172.