Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΕΖΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής ΕτΖ του Γ.Π.Α.

Leave a Reply